Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
CUBE SZOK
Regulamin CUBE SZOK określa warunki świadczenia i zasady korzystania z usług Klubu
(zwany dalej Regulaminem)

 1. Klub świadczy usługi rekreacyjno – sportowe, w tym między innymi zajęcia w siłowni, zajęcia grupowe
  fitness itp.
 2. Klub prowadzony jest przez przedsiębiorstwo :
  Ślęczka Bogusława Firma Usługowo Handlowa „SZOK” zarejestrowane w CIDG
  NIP 6321186827
  I. Postanowienia ogólne
  Definicje podstawowych pojęć zastosowanych w Regulaminie oraz stosowanych w Umowach
  członkowskich:
 3. Klubowicz – osoba, która ma ukończone:
  a) 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub
  b) 15 lat oraz otrzymała pisemną zgodę swoich przedstawicieli prawnych,
  która posiada aktywny karnet . Do podmiotów, które w ramach umów o współpracę – zawartych w ramach
  indywidualnych ustaleń – nabywają członkostwo na rzecz innych osób oraz do tych osób, postanowienia
  niniejszego Regulaminu odnoszące się do osoby Klubowicza, stosuje się odpowiednio.
 4. Opłaty – należności, jakie Klubowicz jest obowiązana uiszczać za usługi oferowane przez Klub mogą być
  opłacane gotówkowo lub kartami płatniczymi w recepcji klubu, przelewem bankowym standardowym na rachunek klubu wskazany w cenniku , on line przez portal Przelewy24
 5. Opłata za kartę członkowską – opłata, która może zostać naliczona za wydanie indywidualnej karty
  członkowskiej. Każda osoba kupująca karnet na okres co najmniej 1 miesiąca musi posiadać kartę
  członkowską. Pierwsze wydanie karty jest bezpłatne.
 6. Zamrożenie karnetu – możliwość czasowego zawieszenia członkostwa w Klubie. Każdy karnet z terminem od ważności od 1 miesiąca można wielokrotnie zawieszać. Okres zawieszenia to 30dni. Możliwe jest wcześniejsze odwieszenie karnetu, jednakże za wcześniejsze odwieszenie nie przysługuje zwrot części opłaty.
  Opłata za zawieszenie karnetu określona jest w cenniku.
 7. Strefa Klienta – indywidualne internetowe konto Klubowicza dostępne tylko po zalogowaniu się do
  indywidualnego profilu danej osoby za pośrednictwem strony internetowej: www.cube-szok.pl, służące do zakupu karnetów , przechowywania danych oraz zarządzania przez daną osobę usługami oferowanymi przez Klub, dokonywania rezerwacji na zajęcia w tym umożliwiająca dostęp do faktur, wszelkich informacji na temat członkostwa, zakupionych usług, postępów treningowych, aktualności itp.
 8. Podstawowe zasady i warunki członkostwa określone są w postanowieniach niniejszego Regulaminu,
  a) uzupełniająco również w innych Regulaminach Klubu.
 9. Korzystanie ze świadczonych przez Klub usług możliwe jest po uzyskaniu statusu Klubowicza lub Osoby nieposiadającej statusu Klubowicza. Klubowicz bądź Osoba nieposiadająca statusu Klubowicza, musi mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 rok życia mogą korzystać z Klubu wyłącznie za pisemną zgodą swoich przedstawicieli prawnych złożoną osobiście w Klubie. Jednocześnie przedstawiciel prawny podpisem pod zgodą zostaje poinformowany, iż osoba niepełnoletnia wykonuje ćwiczenia samodzielnie, oraz że Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i zasad korzystania z Klubu.
 10. Klubowiczem zostaje osoba, która wykupiła karnet na okres od 1 miesiąca, uprawniającą ją do
  korzystania z Klubu. Klubowicz podlega prawom i obowiązkom określonym w w niniejszym Regulaminie.
 11. Osoby nieposiadające statusu Klubowicza (w tym osoby korzystające z jednorazowych wejść, bezpłatnych karnetów, posiadające wejściówkę uprawniającą do kilku wejść do Klubu, mające karnety z terminem do 1 miesiąca lub też osoby biorące udział w imprezach otwartych organizowanych przez Klub) mogą korzystać z Klubu pod warunkiem:
  a) wypełnienia karty klienta ,
  b) zapoznania się z zasadami dotyczącymi korzystania z klubu, udostępnioną w lokalu Klubu oraz na stronie
  www.cube-szok.pl i jego akceptacji przed rozpoczęciem korzystania z usług Klubu, oraz
  c) opłacenia wszystkich wymaganych płatności.
 12. Klubowicz bądź Osoba nieposiadająca statusu Klubowicza zobowiązani są podać swoje dane w zakresie
 13. wskazanym w formularzu , w tym: Imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe( nr telefonu, adres
 14. mailowy. Do wystawienia faktury niezbędne badzie podznie adresu zamieszkania.
 15. Dla kontroli tożsamości niezbedne jest udostepnienie wizerunku, który będzie umieszczony w systemie do
 16. obsługi.Brak zgody na rejestracje wizerunku skutkuje koniecznością okazywania dokumentu tożsamości w
 17. trakcie rejestracji wejścia do klubu.
 18. Zakup karnetu online następuje poprzez rejestrację na stronie internetowej www.cube-szok.pl. Status
  Klubowicza lub Osoby nieposiadającej statusu Klubowicza uzyskuje się po skutecznym zakończeniu
  procedury rejestracyjnej. W trakcie rejestracji w ten sposób, Klubowicz bądź Osoba nieposiadająca statusu Klubowicza zobowiązani są podać swoje dane w zakresie wskazanym w procedurze rejestracji, Klub uprawniony jest do tego, aby przed realizacją zakupionych w formie elektronicznej usług potwierdzić zgodność danych podanych przy rejestracji, wymagając od Klubowicza lub Osoby nieposiadającej statusu Klubowicza okazania stosownego dokumentu tożsamości. Klub może odmówić prawa wstępu osobie, jeżeli dane widniejące w Strefie Klienta będą odmienne od danych wynikających z okazanego przez nią dokumentu.
 19. Podstawowymi warunkami zakupu w formie elektronicznej jest: a) zapoznanie się z udostępnioną na
  stronie internetowej www.cube-szok.pl, elektroniczną wersją niniejszego Regulaminu oraz
  zaakceptowanie jego postanowień, a ponadto b) podanie w trakcie rejestracji w Strefie Klienta prawdziwych danych osobowych oraz c) dokonanie płatności Przy zawieraniu Umowy należy zapoznać się z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Klubie oraz je zaakceptować. Dowodem skutecznego zakupu za pośrednictwem sieci Internet jest otrzymanie potwierdzenia mailem.
 20. Po zarejestrowaniu się na stronie internetowej www.cube-szok.pl, Klubowicz bądź Osoba nieposiadająca statusu Klubowicza uzyskuje indywidualne konto internetowe, za pośrednictwem którego może zarządzać usługami oferowanymi przez Klub, nabywać je, dokonywać zapisów na zajęcia grupowe z instruktorem itp. Indywidualne konto Internetowe dostępne jest tylko po zalogowaniu się do indywidualnego profilu danej osoby .14. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat, nie może rejestrować się i dokonać zakupu karnetu w formie elektronicznej. Zakupy online będą możliwe po osobistej rejestracji w recepcji klubu i przedstawienia zgody opiekuna prawnego na trening i zakupy karnetów.

  II Odstąpienie od umowy zakupu
 21. Klubowicz bądź Osoba nieposiadająca statusu Klubowicza, którzy zawarli Umowę poza lokalem
  przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w formie elektronicznej są uprawnieni do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 22. Skorzystanie z prawa do odstąpienia od Umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia w tym
  przedmiocie. Oświadczenie złożyć można w formie pisemnej w lokalu Klubu, ewentualnie wysłać pocztą na adres siedziby Klubu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
  3.. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy, Klub zwraca korzystającemu z niniejszego
  uprawnienia wszystkie dokonane opłaty w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania przez Klub oświadczenia o odstąpieniu. Jeżeli jednak odstępujący od Umowy zaczął korzystać z nabytych usług, Klub zwróci mu kwotę dokonanych płatności pomniejszoną o wynagrodzenie za korzystanie z Klubu za okres od dnia nabycia członkostwa do dnia złożenia Klubowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Wynagrodzenie równe jest kwocie odpowiadającej iloczynowi liczbie wejść do Klubu od dnia nabycia członkostwa do dnia otrzymania przez Klub oświadczenia o odstąpieniu oraz ceny opłaty za jednorazowe wejście, nie więcej jednak niż suma wszystkich płatności dokonanych przez odstępującego od zakupu online .
 23. Klub zastrzega sobie możliwość wprowadzenia modyfikacji i modernizacji w zakresie szczegółowej oferty świadczonych usług. . Za znaczną zmianę nie uważa się w szczególności wymiany sprzętu służącego do ćwiczeń, zmian w zakresie grafiku zajęć fitness, w tym rezygnacji z poszczególnych rodzajów, zmiany osób wspomagających ćwiczących.

  III. Zasady korzystania z usług klubu
 24. Wstęp do Klubu możliwy jest:
  a) za okazaniem karty członkowskiej,
  b) po uiszczeniu opłaty za Umowę zawartą na okres poniżej 1 miesiąca,
  c) po uiszczeniu opłaty za wejściówkę uprawniającą do kilku wejść,
  d) po uiszczeniu opłaty za jednorazowe wejście,
  e) po okazaniu dokumentu uprawniającego do bezpłatnego wejścia.
 25. Osobom, które dokonały zakupu w recepcji: – karta członkowska wydawana jest niezwłocznie po
  rejestracji, – w formie elektronicznej – karta członkowska wydawana jest przy najbliższej wizycie w lokalu Klubu, po potwierdzeniu w systemie informatycznym przez pracownika skutecznego zawarcia zakupu. Karta członkowska może być używana tylko przez osobę, której została wydana. Nie można nikomu oddawać swojej karty członkowskiej do używania w jakiejkolwiek formie prawnej. W razie utraty lub zawinionego przez siebie uszkodzenia karty członkowskiej koszt wykonania i wydania zastępczej karty wynosi 10 zł. Wraz z kartą należy przy rejestracji wejścia okazać dokument tożsamości, chyba , że klubowicz udostępnił klubowi swój wizerunek zarejestrowany w systemie.
 26. Osoby, którym nie wydaje się Karty członkowskiej, otrzymują dowód uiszczenia opłaty za wejście lub
  wejścia, który uprawnia ich do wstępu do Klubu .
 27. Klubowicz bądź Osoba nieposiadająca statusu Klubowicza nie może posiadać przeciwwskazań lekarskich do korzystania z usług dostępnych w Klubie. Zawierając Umowę i akceptując niniejszy Regulamin lub nabywając prawo jednorazowego wejścia do lokalu Klubu Klubowicz oświadcza, iż jego stan zdrowia umożliwia mu prawidłowe korzystanie z usług świadczonych przez Klub. W przypadku wystąpienia przeciwwskazań lekarskich do wykonywania tychże usług, korzystanie z Klubu odbywa się na własne ryzyko takiej osoby. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki, schorzenia i problemy zdrowotne powstałe przy wykonywaniu usług w Klubie, w przypadku zatajenia przeciwskazań lekarskich bądź medycznych do wykonywania ćwiczeń.
 28. Personel Klubu nie posiada wykształcenia medycznego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sprawności fizycznej lub zdolności do wykonywania ćwiczeń fizycznych, Klubowicz lub Osoba nieposiadająca statusu Klubowicza powinna zasięgnąć niezależnej porady medycznej przed przystąpieniem do jakichkolwiek ćwiczeń.
 29. Klub zastrzega sobie prawo do pozbawienia członkostwa Klubowicza ze skutkiem natychmiastowym w sytuacjach określonych regulaminem , a także w sytuacji podania nieprawdziwych, czy też budzących wątpliwych co do prawdziwości danych personalnych oraz kontaktowych.
 30. Klubowicz bądź Osoba nieposiadająca statusu Klubowicza są uprawnieni do korzystania bez ograniczeń z zajęć grupowych dostępnych w Klubie pod warunkiem dostępności miejsc na danych zajęciach, wskazanych w grafiku zajęć. Na wszystkie zajęcia grupowe obowiązuje rezerwacja, dokonywana poprzez Strefę Klienta lub w recepcji klubu. Można dokonać tylko rezerwacji na jedne zajęcia dziennie. Zapisy na zajęcia uruchamiane są na minimum 48 godzin przed czasem ich rozpoczęcia. W przypadku braku dokonania rezerwacji możliwe jest skorzystanie z zajęć tylko i wyłącznie za zgoda pracownika recepcji. Aktualny wykaz prowadzonych zajęć grupowych przedstawia grafik znajdujący się w Klubie, w Strefie Klienta oraz na stronie internetowej: www.cube-szok.pl. Klub ma prawo odwołać zajęcia jeśli nie potwierdziło rezerwacji więcej niż 4 osoby.
 31. Klub zastrzega sobie prawo weryfikowania obecności na zajęciach. W przypadku nieobecności na
  zajęciach osób, które dokonały rezerwacji i jej nie odwołały, Klub ma prawo zablokować im możliwość dokonywania rezerwacji na zajęcia przez okres kolejnych 14 dni, następujących po zajęciach, na których byli nieobecni mimo rezerwacji. Odwołanie zajęć możliwe jest wyłącznie przez strefę klienta najpóźniej 90 min przed rozpoczęciem zajęć. Odwołania zajęć poprzez wiadomości sms lub w komunikatorach internetowych nie będą respektowane.
 32. Każda osoba korzystająca z usług Klubu zobowiązana jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i
  sprzętu należących do Klubu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 33. Zabrania się prowadzenia treningów personalnych na terenie Klubu przez osoby, które nie współpracują z Klubem w zakresie prowadzenia treningów personalnych. Treningi personalne mogą prowadzić w lokalach Klubu tylko te osoby, które zawarły z Klubem porozumienie na prowadzenie treningów personalnych i posiadają ważny karnet trenerski.
 34. Klubowicz jest odpowiedzialna za upewnienie się, że korzysta we właściwy sposób z urządzeń,
  wyposażenia, sprzętu Klubu (włączając regulację poziomów lub ustawień). W razie jakichkolwiek
  wątpliwości, co do właściwego sposobu używania przed użyciem należy skonsultować się z personelem Klubu. Po zakończonych ćwiczeniach należy uporządkować stanowisko, a w szczególności odłożyć sprzęt na właściwe miejsce. W szczególności należy bezwzględnie zdjąć obciążenia z gryfów odwiesić na miejsca w zasobnikach, hantle odłożyć na stojak, gryfy ze stref wolnych ciężarów i funkcjonalnych odnieść na stojak.
 35. Osoby niszczące lub nieprzestrzegające zasad używania pomieszczeń, sprzętu, urządzeń i wszelkiego
  innego wyposażenia Klubu ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody, a w przypadku osób
  nieletnich – również ich przedstawiciele ustawowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nadto takie zachowanie może stanowić podstawę utraty odpowiednio członkostwa a tym samym możliwości korzystania z Klubu
 36. Korzystający z Klubu zobowiązują się stosować do dostępnych w Klubie instrukcji przeciwpożarowych
  oraz instrukcji użytkowania poszczególnych urządzeń i sprzętu, w tym także instrukcji przekazywanych przez obsługę Klubu, a przede wszystkim trenerów i instruktorów.
 37. Za szkody na mieniu oraz szkody na osobie Klub odpowiada na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem
  postanowień niniejszego Regulaminu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek niestosowania się do postanowień tego Regulaminu oraz innych Regulaminów Klubu, programu ćwiczeń oraz instrukcji zalecanych przez obsługę klubu. Nadto takie zachowanie może stanowić podstawę do wyproszenia z klubu.
 38. Zarówno Klubowicz jak i Osoba nieposiadająca statusu Klubowicza zobowiązani są przestrzegać reguł porządkowych i zachowywać czystość w lokalu Klubu i w jego otoczeniu, a także stosować się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Klubu. Niedopuszczalne jest utrudnianie czy też uniemożliwianie korzystania z Klubu innym osobom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na terenie Klubu pomimo uwag ze strony obsługi Klubu, słów powszechnie przyjętych za obelżywe. Niedopuszczalne jest również zachowanie uwłaczające godności innych osób korzystających z Klubu, w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania bądź dyskryminacji z uwagi na rasę, religię czy płeć.
 39. Osoby naruszające porządek lub obowiązujące Regulaminy Klubu mogą zostać wyproszone z obiektu Klubu.
 40. Klubowicze bądź Osoby nieposiadające statusu Klubowicza są zobowiązani do przechowywania rzeczy w specjalnie wyznaczonych szafkach udostępnionych przez Klub. Szafki należy zamknąć a klucz mieć przy sobie w czasie treningu. Klub nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu, w miejscach do tego nieprzeznaczonych, chyba że ewentualna szkoda wynikać będzie z zaniedbania lub wyłącznej winy Klubu. Za rzeczy pozostawione w szafkach Klub odpowiada na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Odpowiedzialność Klubu w tej materii określają przede wszystkim przepisy Kodeksu Cywilnego regulujące umowę użyczenia lub najmu. Przepisów regulujących umowę przechowania nie stosuje się do określenia odpowiedzialności Klubu.
 41. Szafki należy opróżnić przed wyjściem z Klubu a klucz zdać do recepcji. Szafki są opróżniane i
  oczyszczane codziennie przez Klub po zamknięciu lokalu Klubu. W razie niedopełnienia obowiązku
  opróżnienia szafki ich zawartość będzie przechowywana przez Klub na koszt i ryzyko osoby, która taką zawartość pozostawiła w szafce przez okres 3 dni. Rzeczy pozostawione w Klubie i nieodebrane we wskazanym czasie zostaną uznane za porzucone w rozumieniu art. 180 k.c. i następnie rozdysponowane przez Klub.
 42. Postanowienia pkt 19 niniejszego Regulaminu nie stosuje się do produktów spożywczych, napojów,
  kosmetyków i innych tego rodzaju rzeczy. W razie niedopełnienia obowiązku opróżnienia szafki i
  pozostawieniu takich przedmiotów, nie będą one przechowywane przez Klub, tylko zostaną niezwłocznie wyrzucone.
 43. Klub jest uprawniony do naliczenia opłaty za usunięcie i przechowywanie rzeczy pozostawionych w
  szafkach. Za mienie pozostawione w sposób sprzeczny z postanowieniami tego Regulaminu, Klub nie
  ponosi odpowiedzialności.
 44. Klubowicze i Osoby nieposiadające statusu Klubowicza rzeczy wartościowe zobowiązani są
  przechowywać w wydzielonych szafkach depozytowych Klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy wartościowych nie złożonych do depozytu na czas korzystania z Klubu. Za rzeczy pozostawione w szafkach Klub odpowiada na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Odpowiedzialność Klubu w tej materii określają przede wszystkim przepisy Kodeksu Cywilnego regulujące umowę użyczenia lub najmu. Przepisów regulujących umowę przechowania nie stosuje się do określenia odpowiedzialności Klubu.
 45. Zabrania się wnoszenia na teren Klubu szklanych opakowań . Spożywanie innych napojów na terenie
  Klubu możliwe jest wyłącznie w pojemnikach typu bidon lub shaker, czy butelkach z zamknięciem typu PET/Niekapek własnych lub dostępnych w Klubie, po ich uprzednim zakupie.
 46. Klubowicz bądź Osoba nieposiadająca statusu Klubowicza zobowiązana jest do noszenia na terenie
  Klubu zamiennego, krytego obuwia sportowego, przy czym w pomieszczeniach takich jak łazienki czy
  pomieszczenia prysznicowe obuwia kąpielowego na gumowej, antypoślizgowej podeszwie. Dla celów
  higienicznych każda osoba korzystająca z usług Klubu, zobowiązana jest do używania ręcznika podczas ćwiczeń w pomieszczeniach treningowych Klubu. W uzasadnionych przypadkach przedstawiciel Klubu może odmówić wstępu na teren Klubu osobom, których zachowanie lub ubiór zostanie uznany za nieodpowiednie.
 47. Na terenie Klubu bezwzględnie zabronione jest:
  a) używanie tytoniu i wyrobów tytoniowych, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 276 z późn. zm.), oraz ich sprzedaż. Zakaz obejmuje wszelkie zdefiniowane w ustawie rodzaje tytoniu oraz wyrobów tytoniowych, obejmując swym zakresem również palenie papierosów elektronicznych oraz nowatorskich wyrobów tytoniowych.
  b) spożywanie oraz sprzedaż napojów alkoholowych, w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119). Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu.
  c) posiadanie, używanie i rozprowadzanie narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych oraz wszelkich innych substancji, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 2050). Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po użyciu jakiejkolwiek dawki takich substancji.
  d) posiadanie, używanie i rozprowadzanie innych substancji niedozwolonych, w szczególności steroidów, środków anabolicznych, hormonów i substancji pokrewnych, etc.
 48. Klubowicz lub Osoba nieposiadająca statusu Klubowicza nie powinni korzystać z Klubu, jeżeli są w
  stanie infekcji, choroby zakaźnej lub innej dolegliwości, która może mieć wpływ na inne osoby korzystające z Klubu. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, co do istnienia takich przeciwskazań Klub może uzależnić zgodę na wstęp do Klubu lub zawarcie Umowy od dostarczenia Klubowi zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego całkowity brak przeciwskazań do treningu w klubie.

  IV Ochrona danych osobowych
 49. W celu prawidłowego wykonywania obowiązków Klubu, Klubowicz bądź osoba nieposiadającą statusu Klubowicza, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Klub jego danych osobowych, polegające na ich zbieraniu, utrwalaniu, organizowaniu, porządkowaniu, przechowywaniu, modyfikowaniu, pobieraniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu, usuwaniu lub niszczeniu.
 50. Przetwarzanie danych osobowych Klubowicza bądź osoby nieposiadającej statusu Klubowicza, wynikające z zapisów niniejszego Regulaminu nie obejmuje zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, która objęta jest odrębnym oświadczeniem.
 1. Administratorem danych osobowych Klubowicza bądź osoby nieposiadającej statusu Klubowicza jest
  podmiot prowadzący Klub.
 2. Klubowicz bądź osoba nieposiadająca statusu Klubowicza oświadcza, że: – ma świadomość co do
  podmiotu będącego administratorem jego danych osobowych; – znane mu są zapisy uprawniające do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; – ma świadomość braku możliwości kwestionowania prawa do przetwarzania danych osobowych, dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem; – niezależnie od udzielonej niniejszym pismem zgody, prawo do przetwarzania jego danych osobowych wynika z treści przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 3. Klubowicz wyraża równocześnie zgodę, aby ewentualne czynności przetwarzania danych osobowych dla potrzeb realizacji celów objętych niniejszą zgodą, były wykonywane w imieniu i na polecenie Klubu jako administratora przez podmioty trzecie (podmioty przetwarzające).
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zasady przetwarzania danych osobowych przez Klub określone są na stronie www.cube-szok.pl.

  V. Postanowienia końcowe
 5. Zaniechanie przez Klub egzekwowania swoich praw, za jakikolwiek okres i z jakiegokolwiek powodu, nie należy interpretować jako zrzeczenie się tychże praw. Również nieskorzystanie przez Klub z przysługujących mu uprawnień w przypadku naruszenia umowy przez Klubowiczów lub Osoby nieposiadające statusu Klubowicza nie może być uznawane za aprobatę dla tego typu zachowań.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne, postanowienie takie będzie usunięte, co nie wpłynie na ważność i skuteczność innych postanowień Regulaminu.
 7. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, przede wszystkim przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Godziny otwarcia Klubu umieszczone są na stronie internetowej www.cube-szok.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Klubu. O wszelkich zmianach godzin funkcjonowania , Klub poinformuje poprzez ogłoszenie tej zmiany na tablicy informacyjnej oraz/lub na stronie internetowej.
 9. W uzasadnionych przypadkach (w szczególności tych niezależnych od Klubu) Klub ma prawo do
  zamykania lokali i nieświadczenia usług bądź urządzeń, np. w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich, remontów lub sprzątania, które będą niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Klubu oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie.
 10. Zabrania się handlu i akwizycji, a także naklejania i pozostawiania reklam, próbek i ulotek na terenie
  Klubu.
 11. W sytuacjach nieuregulowanych tym Regulaminem Manager Klubu ma prawo do podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania Klubu.
 12. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących funkcjonowania Klubu, skarg i zażaleń należy kontaktować się z Managerem Klubu.
 13. Klubowicz zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych wskazanych w pisemnym bądź elektronicznym formularzu oraz do ich aktualizacji. . Zmiany można dokonać za pośrednictwem sieci Internet, w Strefie Klienta lub w Klubie.
 14. O każdej zmianie niniejszego Regulaminu, Klub informuje za pośrednictwem adresu poczty
  elektronicznej wskazanej przy rejestracji , za pośrednictwem Strefy Klienta oraz na tablicy ogłoszeń w
  lokalach Klubu;
  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2022r.
  Jaworzno 25.09.2022r.

Załacznik do regulaminu
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez FUH SZOK

 1. Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27.04.2016 Dz. UE
  L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016, stosuje się od dnia 25.05.2018 r. ( dalej nazywamy je RODO ).
 2. Administrator danych osobowych:
  Administratorem Twoich danych osobowych jest dla klubu CUBE SZOK przedsiębiorstwo:
  Ślęczka Bogusława Firma Usługowo Handlowa „SZOK” z siedzibą w 43-600 Jaworzno przy
  ul. Karola Olszewskiego 2A
  (dalej nazwany Administratorem)
 3. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych:
  Twoje dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:
  a) zawarcia i realizacji łączącej nas umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1b RODO)
  b) wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, jak obowiązki wynikające z
  prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji, z przepisów prawa o ochronie
  praw konsumentów, a także rozpatrywanie wniosków w trybie umownym lub regulaminowym
  (podstawa prawna art. 6 ust. 1c RODO)
  c) wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jak dochodzenie lub obrona
  roszczeń, marketing bezpośredni, zapewnienie bezpieczeństwa klientów i pracowników, w tym
  również poprzez monitoring klubu fitness – z zachowaniem prywatności i godności osób
  (podstawa prawna art. 6 ust. 1f RODO)
  d) na podstawie Twojej zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Ciebie
  zgody np. w celach marketingowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1a RODO)
 4. Okres przechowywania danych osobowych:
  Twoje dane osobowe będą przechowywane na czas trwania członkostwa oraz po zakończeniu w
  celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych lub wypełnienia prawnie
  uzasadnionych interesów Administratora, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Twoje dane osobowe przekazujemy:
  a) podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne;
  b) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, firmy obsługujące terminale
  płatnicze)
  c) podmiotom świadczącym pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
  d) podmiotom nabywającym i odzyskującym wierzytelności –
  e) podmiotom prowadzącym działalność pocztową;
  f) podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
  g) podmiotom, którym dane mogą być przekazane na podstawie Twojej zgody.
 6. Twoje uprawnienia:
  Masz prawo złożyć do nas wniosek o:
  a) dostęp do dotyczących Cię danych osobowych oraz o ich sprostowanie, gdy są niezgodne ze
  stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem o ich usunięcie lub
  o ograniczenie przetwarzania danych;
  b) o przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Ciebie (w zakresie
  określonym w art. 20 RODO).
  c) masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Sprzeciw
  rozpatrzy Administrator. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na
  potrzeby marketingu bezpośredniego wniosek w sprawie zaprzestania przetwarzania danych
  Administrator jest zobowiązany uwzględnić. Jeżeli, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, wniesiesz sprzeciw co do przetwarzania danych opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, po rozpatrzeniu wniosku, Administrator nie będzie mógł już przetwarzać danych objętych sprzeciwem, chyba że wykaże, że istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które wg prawa uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
  d) masz prawo w dowolnym momencie do cofnięcia zgody udzielonej w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  e) masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.
 1. Dane osobowe, które należy podać Administratorowi:
  Do zawarcia umowy Administrator wymaga podania przez Ciebie danych na formularzu danych
  członka klubu . Jeśli nie podasz nam tych danych, nie zawrzemy umowy. Dodatkowo możemy
  poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy np. na zamieszczenie
  Twojego wizerunku na Karcie Członkowskiej (jeśli ich Administrator nie otrzyma, każdorazowo
  chcąc skorzystać z klubu fitness będziesz musiał okazać dokument tożsamości z Twoim
  wizerunkiem).
  8.Szczegółowe informacje o plikach cookie i logach
 2. Sklep internetowy korzysta z plików cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, głównie pliki tekstowe,
  które przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkownika. Zazwyczaj pliki cookie
  zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
  urządzeniach końcowych oraz unikalny numer.
 4. Administrator umieszcza pliki cookies w urządzeniach końcowych Użytkownika i ma do
  nich bezpośredni dostęp. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
  (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na
  urządzeniach końcowych Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany tych ustawień.
  Przeglądarka internetowa umożliwia usuwanie plików cookies. Możliwe jest również
  automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje w tym zakresie można
  znaleźć w dziale pomocy lub w dokumentacji przeglądarki.
 5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
  dostępne na stronach internetowych Sklepu internetowego. Wyłączenie plików cookies, które są
  niezbędne do procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, konserwacji, preferencji użytkownika
  może utrudnić, a w niektórych przypadkach uniemożliwić Użytkownikowi przeglądanie stron
  internetowych.
 6. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników mogą podlegać logowaniu w
  zakresie wskazanym w § 3 ust. 4 zd. 2. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu
  administrowania Sklepem internetowym i zapewnienia jak najbardziej efektywnego
  wykorzystania usług hostingowych. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami
  przeglądającymi strony.
  Zmiana Polityki Prywatności
 7. Polityka Prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi
  potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji dotyczącej
  przetwarzania danych osobowych.
 8. Polityka Prywatności podlega zmianom na takich samych zasadach jak Regulamin, do
  którego jest załącznikiem.

Cube Szok

 • Zespół

  Nie ma w Cube Szoku osoby nietrenującej! Cube to sport,   a sport to wiedza, którą regularnie zgłębiamy, to wytrwałość i cierpliwość, którą ćwiczymy. Wiemy, że bez ciężkiej pracy niema wymarzonych efektów. Pomożemy Ci wytrwać w postanowieniach, dodamy optymizmu i sprawimy, że poczujesz dawno nieruszane mięśnie!

 • Spinning®

  logoccentrumspinning

  to gwarancja prowadzenia zajęć Spinning® na najwyższym poziomie!

Partnerzy

 • partner-1
 • partner-2